Dr Lê Hải & Trường Đại học Hà Nội

sk

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN 2045

Sứ mệnh

Trường Đại học Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thành thạo ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo xu thế hội nhập, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội và của đất nước.

Tầm nhìn

Đến năm 2045, Trường Đại học Hà Nội trở thành đại học đa ngành định hướng ứng dụng, nằm trong tốp đầu của Việt Nam, có danh tiếng ở khu vực Châu Á.

Giá trị cốt lõi

Trường Đại học Hà Nội coi trọng tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm, phản biện, thích ứng. Chúng tôi cam kết xây dựng môi trường học tập và làm việc mà ở đó các giá trị này luôn được khuyến khích và dung dưỡng.

Năng động

Chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm. Năng động dẫn lối hành động tích cực, làm việc nhiệt huyết, nỗ lực cao nhất nhằm thực hiện tốt những công việc đã định. Năng động giúp cá nhân nhìn ra cơ hội trong nhiều tình huống.

Sáng tạo

Sáng tạo là sự thách thức giới hạn bản thân, nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm, điều chỉnh, tìm tòi cái mới dựa trên cái đã có để tạo ra những giá trị và tiện ích mới.

Trách nhiệm

Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội, môi trường thiên nhiên, với công việc và lời nói. Không đỗ lỗi và luôn tôn trọng nỗ lực của bản thân và sự cố gắng của người khác.

Phản biện

Phản biện là năng lực suy luận logic; nhận thức linh hoạt, đa chiều, toàn cảnh; đánh giá thông tin một cách khách quan, có trách nhiệm; xác định và sử dụng thông tin có độ tin cậy trong một không gian biến đổi liên tục và ngày càng phức tạp.

Thích ứng

Thích ứng là sự linh hoạt, điều chỉnh của cá nhân để hòa nhập và thích nghi nhanh với sự thay đổi.

Triết lý giáo dục của Trường:

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Hà Nội là học để chuyển đổi (learn to transform). Trường Đại học Hà Nội đào tạo người học có năng lực chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết của thời đại, thực hành đổi mới sáng tạo và thích ứng linh hoạt, để phát triển bản thân và mang lại những thay đổi tích cực nơi người khác.

Mục tiêu giáo dục:

Trường Đại học Hà Nội đào tạo người học trở thành công dân có trách nhiệm, đề cao bản sắc dân tộc và giá trị con người Việt Nam khi hội nhập thế giới; có năng lực chuyên môn vững vàng, thành thạo ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý trong lĩnh vực được đào tạo, phục vụ nhu cầu xã hội. Có khả năng tự học và khát vọng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ. Thực hành năng lực tổ chức và thích nghi với môi trường làm việc và môi trường sống xung quanh. Có năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phồn thịnh của quốc gia, dân tộc.

Slogan:

Trường Đại học Hà Nội lan toả thông điệp về giá trị phát triển thông qua khẩu hiệu hành động (slogan): HANU brings you to the world/HANU đưa sinh viên ra thế giới. Slogan này cũng chính là quan điểm, triết lý phát triển bền vững của Trường.