Kiến thức trị liệu

Luyện Tâm: dưỡng sinh tức dưỡng tâm

Sau khi bệnh đã thành rồi mới dùng thuốc, loạn đã thành rồi mới lo dẹp, cũng ví như khi khát mới đào giếng, khi chiến đấu mới đúc binh khí, thì chẳng muộn lắm sao...

Luyện Hình: vùng cột sống cổ 7

3 điểm đặc biệt trên cột sống cần phải liên tục duy trì sự thư giãn, ngay thẳng để giữ cho tư thế cột sống được thẳng tự nhiên