dưỡng sinh

Luyện Tâm: dưỡng sinh tức dưỡng tâm

Sau khi bệnh đã thành rồi mới dùng thuốc, loạn đã thành rồi mới lo dẹp, cũng ví như khi khát mới đào giếng, khi chiến đấu mới đúc binh khí, thì chẳng muộn lắm sao...