Hội thảo chuyên đề tại viện nghiên cứu YHCT Hàn Quốc