Hướng dẫn châm cứu lục khí cho học viên Pháp, Canada, Trung quốc