Hướng dẫn học viên Chile và Thuỵ sỹ châm cứu lục khí