chiếu hải

Huyệt trên đường kinh Thận

Bắt đầu từ huyệt Dũng tuyền dưới gan bàn chân, vòng qua gót chân rồi men theo phía sau của mé chân trong đi lên bụng các Nhâm mạch nửa thốn, đi lên ngực cách Nhâm mạch 2 thốn, cuối cùng kết thúc tại huyệt Du phủ phí dưới xương đòn...